Sefer Ha-Middot

Da NachmanYomi.

אמת

§ 1 La Verità


א) מי שרוצה לדבק עצמו להשם יתברך עד שליך לממחמתו מהיכל אל היכל ויראה את היכלות בעיני השכל ישמור את עצמו מלומר שקר אפילו בטעות.

1) Chi vuole far aderire il proprio io ad HaShem, Benedetto Egli Sia, fino a viaggiare attraverso ogni tempio celeste, vedrà i templi celesti con gli occhi dell'Intelletto, e custodirà se stesso dal dire menzogne persino per sbaglio.


ב) מותר לשנות דבר השלום

2) E' utile ripetere la parola pace.

ג) כת שקרים אינם מקבלים פני שכינה

3) La compagnia dei bugiardi non vedrà il Volto della Shekinà.


ד) שרי להו לצדיקים לסגואי ברמאתו לרמאי

4) E' permesso ai Zadikim di progredire nelle proprie elevazioni fino alle altezze supreme.

.


ה) כל המוסיף גורע

5) Chi ha aggiunto diminuisce.

ו) על ידי שקר באים הרהורי ע"ז

6) Per mezzo della menzogna si perviene ad apparizioni idolatre.


ז) על ידי האמת לא ימות קודם זמנו הקצוב

7) Per mezzo della Verità non si morirà prima del proprio tempo prefissato.


ח)מרוח פיו של שקר נעשה היצר הרע וכמשה המשיח אז לא יהיה השקרו בשביל זה לא יהיה יצר הרע בעולם

8) Dal vento della bocca della menzogna esce lo Yezer Ha-Ra, e quando verrà il Messia non ci sarà menzogna , non ci sarà Yezer Ha-Ra.


ט) מי שהוא איש אמת אזי לא מכיר באחד אם אחד דובר שקר אם לאו

9) Colui che è un uomo di Verità in questo caso non è amico di un'altra persona se questi dice menzogna.


י)הסימן של השקר שלא הסכימו עליו רבים והוא משלושה שהקב'ה שונאן

10)Il Segno della menzogna è che non molti decidono, ed è uno dei tre casi che il Santo, Benedetto Egli Sia più odia.יאׂ) עשיר מכבש אין הדעת סבלו והוא נבצה בעיני עמצו

11) E' ricco chi sa sopportare senza senza pensarci il suo fardello e ha saputo sprezzare se stesso.


יב)תיקון לפה שיתן צדקה

12)Perfezione della parola è ornamento della Zedakah.


יג) על ידי אמת העולם נשמר מכל הזיקות

13) Attraverso la Verità il mondo viene preservato da ogni diavoleria.


יד) על ידי חנופה בא לשקר

14) Attraverso l'adulazione si perviene alla menzogna.


טו) מי שנותן צדקה שכרו שיזכה לאמת

15)Colui che dà in Zedakah il suo compenso è collui che guadagnerà la Verità.


טז) השקר שונא העניות

16)La menzogna odia l'Umiltà.


יז] אדם ניכר על ידי משרתיו אם הוא אוהב שקר כי זה בזה תלוי לפעמים משרתיו נופלים לעברות על ידי שהוא שקרן ולפעמים הוא נופל שקר על ידי שמשרתיו אינם הגונים


17) Un uomo si rende consapevole attraverso i suoi snsi ama la menzogna, perchè questi e quella sono simili; a volte i sensi cadono nel peccato perchè l'uomo è menzognero e a volte egli cade nella menzogna poichè i sensi non sono veritieri.


יח)כשאין אמת אין חסד גם אינו יכול לעסות עם בני אדם

18) Perchè se essi non sono veritieri non c'è nemmeno Hesed, e non si possono compiere i precetti verso gli uomini


יט) השקר מאקב את הישוע .כי השקר מגלה העוונותיו שלא ישועו לו.

19) La Menzogna ostacola la Salvezza , perchè rivela i peccati che non fanno salvare un uomo.


כ)האמת הוא פודה את כל הצרות

20) La Verità redime da tutte le sventure.


כא) טוב לאדם למות שיחיהי וחיה שקרן בעיני בני אדם

21)Meglio per un uomo morire che vivere, e vivere da bugiardo agli occhi dell'umanità


כב )כשיש אמת יש שלום

22) Quando c'è Verità c'è pace.


כג) מי שרחוק מאמת רחוק מצדקה

23)Colui che si separa dala Verità si separa dalla Giustizia.


כד) על ידי האמת נשמר אות הברית


24)Attraverso la Verità viene conservato il segno della circoncisione


כה)על ידי יזכה לשם עולם

25)Attraverso (la verità) viene guadagnata l'eternità.


כו) איש ואשה ששרגילים לומר שקר הבניםשלהם יהו מתנגדים וגםפגמו בברית


26)Un uomo o una donna che isno abituati adire la menzogna avranno figli nemici del chassidismo e mancanti di circoncisione.


כז) השקר בא על ידי ממקבל פחד מבני אדם

27)La menzogna viene attraverso coloro che temono gli esseri umani.


כח) על ידי השקר שוכחין הקב"ה

28)Attraverso la menzogna viene dimenticato il Santo, Benedetto Egli Sia.


כט)מי שאין בו בטחון דובר שקרים ועל ידי שקרים אין לו כח לבטח אמת

29)Colui che non ha fede dice menzogne e attraverso le menzogne gli manca la fede per dire la verità


ל) לפי הריחוק מן האמת כן מחזיק את הסוד מרע לשוטה

30) A causa dell'allontanamento dalla Verità si rafforza per lo stupido la pratica del male


לא) מי שרוצה לסור מרע ורואה שאין אמת עולם עושה עצמו כשוטה

31)Colui che vorrebbe allontanarsi dal male e vede che non c'è verità nel mondo pratica egli stesso come uno stupido


לב) מי שאינו אומר שקר הקב"ה מושיע לובעת צורתו גם בנים יהו לו

32)Colui che non dice menzogne il Santo, Benedetto Egli Sia salva il suo corpo anche avrà figli.


לג) על ידי דיבור שוא בא מכות בנים

33)A causa delle parole vane vengono i guai dei figli.


לד) מי שקושר לשוא בא לשכחה

34)Colui che fa collegamenti vani va ad essere cancellato


לה) על ידי שקר בא לניאוף והחזיק ידי מרעים שלא יחזירו בתשובה

35) Attraverso la menzogna si perviene all'adulterio e si rafforzno le malvagità che non si erano pentite.


לו) על ידי שקרים אין לו רפואה אפילו בהרבה רפואת

36) Attraverso le menzogne non ci sarà guarigione nemmeno fra molte guarigioni.


לז) מי שדובר כזבים נופל בחרב גם נעשה שוטה

37) Chi parla come i lupi cadaà ammazzato anche facendo una bevuta.


לח) על ידי יראה בא לאמת

38) Attraverso il timore si perviene alla verità.


לט) מי ששומר עצמו משקר הוא מנזח תמיד

39) Chi custodisce se stesso dalla menzogna sarà sempre vincitore.


מ) מותר לשנות כדי היצל את עצמו

40) E' meglio cambiare per salvare se stesso.מא)מי שאוהב כזבים הוא מבזה את הצדיק וגם נתבזה את עצמו41)Chi ama la menzogna detesta lo Zadik e detesterà se stesso.


מב) מי דובר כזבים הוא אובד.


42)Chi parla in modo menzognero morirà.


מג) על ידי האמת נצול מלשון הרע גם תפלתו נתקבל גם שדנים אותו למעלה דינים אותו לפי זכוית שלו


43)Per mezzo della Verità si rifiuterà la parola cattiva, e anche la propria preghiera sarà accolta, anche gli stessi giudizi in Alto saranno per la sua assoluzione.


מד) על ידי חלומות ידע אדם אם ליבו אמת עם אלקיו

44)Attraverso i sogni l'uomo può capire se il suo cuore è fedele con D-o.


מה]מי שמקים דבורו, יכול לעשות פעולות


45)Chi mantiene la sua parola vedrà stabili le sue opere.


מו] מי שאין לו גאוה, נצול משקר


46) Chi non ha superbia, rifugge dalla bugia.


מז] מי ששומר את עצמו משחוק של התול בידוע שהוא איש-אמת


47) Chi si guarda dalla risata beffarda, di certo è un uomo di Verità.

(continua==> work in progress)

Strumenti personali